President

Dr. Rezaul Karim

V. Presidents

Dr. Koushik Lahiri
Dr. Binayak Chanda

Secretary

Dr. Arjun Dasgupta

Jt. Secretaries

Dr. Sanjay Holme Chowdhury
Dr. Trinanjan Sarangi
Dr. Kanchan Mukhopadhyay
Dr. Koushik Chaki

Treasurer

Dr. Kumar Raj
Dr. Jayanta Bhattacharya

Zonal Secretaries

Dr. Rajib Pandey
Dr. Kamalesh Biswas
Dr. Joydeb Mahata
Dr. Anirban

Legal cell

Dr. Sunandan Basu
Dr. Rakesh Rajput
Dr. Sujit Sinha

Social media and networking cell

Dr. Promod Ranjan Roy
Dr. Joydip Moitra
Dr. Aparajita Mitra
Dr. Sourav Talukder
Dr. Sanjib Pal